Providing One-Stop Service for the Most Satisfaction

Cosmetics

บริษัท ปฐวิน จำกัด

บริษัท ปฐวิน จำกัด

บริษัท ปฐวิน จำกัด

ประวัติ บริษัท ปฐวิน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2533 สถานที่ตั้งบริษัทฯ อยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าผ้าเย็น กระดาษเย็น และผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด

จากประสบการณ์ที่มีมานานกว่า 20 ปี บริษัทฯ เต็มเปี่ยมด้วยความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าผ้าเย็น โดยใช้กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผลิภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นที่ยอมรับว่า บริษัท ปฐวิน จำกัด คือผู้นำทางด้านการผลิตผ้าเย็น กระดาษเย็น และผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดอย่างแท้จริง

ต่อมา บริษัท ปฐวิน จำกัด เริ่มขยายธุรกิจเป็นโรงงานรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง ได้แก่ สินค้าประเภท Facial Care, Body Care, Hair Care Spa Product และอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ บริษัท ปฐวิน จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของ ASEAN GMP และได้รับการรับรองระดับคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในด้านการผลิตผ้าเย็น และเครื่องสำอาง

ในปี พ.ศ.2557 บริษัท ปฐวิน จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของผู้บริโภค จึงเริ่มขยายธุรกิจเป็นโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าประเภทอาหารเสริมขึ้น เพื่อรองรับผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้น