PATHAWIN

Providing One-Stop Service for the Most Satisfaction

  • บริษัท ปฐวิน จำกัด
    บริษัท ปฐวิน จำกัด

บริษัท ปฐวิน จำกัด

บริษัท ปฐวิน จำกัด

บริษัท ปฐวิน จำกัด

ประวัติ บริษัท ปฐวิน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2533 สถานที่ตั้งบริษัทฯ อยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าผ้าเย็น กระดาษเย็น และผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด

จากประสบการณ์ที่มีมานานกว่า 20 ปี บริษัทฯ เต็มเปี่ยมด้วยความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าผ้าเย็น โดยใช้กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผลิภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นที่ยอมรับว่า บริษัท ปฐวิน จำกัด คือผู้นำทางด้านการผลิตผ้าเย็น กระดาษเย็น และผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดอย่างแท้จริง

ต่อมา บริษัท ปฐวิน จำกัด เริ่มขยายธุรกิจเป็นโรงงานรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง ได้แก่ สินค้าประเภท Facial Care, Body Care, Hair Care Spa Product และอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ บริษัท ปฐวิน จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของ ASEAN GMP และได้รับการรับรองระดับคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในด้านการผลิตผ้าเย็น และเครื่องสำอาง

ในปี พ.ศ.2557 บริษัท ปฐวิน จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของผู้บริโภค จึงเริ่มขยายธุรกิจเป็นโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าประเภทอาหารเสริมขึ้น เพื่อรองรับผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้น

Company Profile

Company Profile

Service

Service

Product Development

Product Development

Company Profile

บริษัท ปฐวิน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2533 สถานที่ตั้งบริษัทฯ อยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าผ้าเย็น กระดาษเย็น ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด และขยายธุรกิจเป็นโรงงานรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง ได้แก่ สินค้าประเภท Facial Care, Body Care, Hair Care และ Spa Product

Service

บริษัท ปฐวิน จำกัด เป็นโรงงานที่ให้บริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและจัดหาบรรจุภัณฑ์ การทดสอบความพึงพอใจสินค้าของผู้ใช้ก่อนสินค้าออกขาย การตรวจสอบและประกันคุณภาพสินค้าก่อนการส่งมอบ ร่วมถึงการให้บริการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย

Product Development

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) จัดหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้า และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งจัดทำ User Trial เบื้องต้น ก่อนนำสินค้าออกตลาด และมีขั้นตอนการทำ Stability Test เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า

Production Capabilities

Company Profile

The Central Laboratory

Service

Quality Assurance

Product Development

Production Capabilities

บริษัท ปฐวิน จำกัด มีกรรมวิธีในการผลิตสินค้าที่ดีและทันสมัย ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP ได้มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง ตามมาตรฐานสากล และ ISO 9001:2008

The Central Laboratory

งานบริการด้านการรับตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ บริษัท ปฐวิน จำกัด ให้บริการตรวจวิเคาระห์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ได้แก่ HPLC, SPF Analyzer, pH Meter, Pycnometer และ Viscometer

Quality Assurance

ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน เริ่มจากการตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้าน กายภาพ เคมี และทางด้านจุลชีววิทยาเพื่อรองรับคุณภาพสินค้าก่อนว่างจำหน่ายถึงผู้บริโภค
มาตรฐานโรงงาน บริษัท ปฐวิน จำกัด
มาตรฐานโรงงาน บริษัท ปฐวิน จำกัด
มาตรฐานโรงงาน บริษัท ปฐวิน จำกัด
มาตรฐานโรงงาน บริษัท ปฐวิน จำกัด
มาตรฐานโรงงาน บริษัท ปฐวิน จำกัด
มาตรฐานโรงงาน บริษัท ปฐวิน จำกัด